:

Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

Drugoteścik Powiększ do pełnego rozmiaru

Drugoteścik

 Drugooteścik powstał z myślą o dzieciach, które – poprzez naukę i zabawę – chciałyby rozwinąć swoje 
kompetencje i umiejętności

Więcej szczegółów

256 dostępnych

15,00 zł

Obniżka!

-5,00 zł

20,00 zł

Publikacja pt. Drugoteścik powstała z myślą o dzieciach, które – poprzez naukę i zabawę – chciałyby rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności. Adresatem publikacji są również rodzice i nauczyciele, którzy chcą wspierać dzieci w tych działaniach. Zbiór pięciu testów, zawierających po kilkadziesiąt zadań, jest wygodnym i pożytecznym narzędziem w codziennej pracy dziecka.
Zadania, które znajdują się w testach niniejszej publikacji są zgodne z zapisami nowej „Podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach kształcenia”, zawierają jednak też takie, które poza tę „Podstawę …” wykraczają. 
Zadania badają wiedzę i umiejętności z zakresu czterech edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i technicznej. W zakresie każdej z tych edukacji wybrane zostały te umiejętności, które wydają się istotne do dalszej nauki dziecka i mają wyraźnie praktyczny charakter.


Mają one na celu sprawdzić czy:
w zakresie edukacji polonistycznej uczeń potrafi:
czytać, czyli:
– odczytywać uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
– znać wszystkie litery alfabetu, czytać i rozumieć proste, krótkie teksty,
– posługiwać się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
– rozumieć sens historyjek obrazkowych,
pisać, czyli:
– dbać o estetykę i poprawność graficzną pisania,
– pisać, przepisywać, pisać z pamięci proste, krótkie zdania,


w zakresie edukacji matematycznej uczeń potrafi:
wykonywać czynności, ważne dla uczenia się matematyki, czyli:
– porównywać,
– układać obiekty w serie,
– klasyfikować,
– wyprowadzać kierunki względem siebie i względem innych obiektów,
– pomniejszać, powiększać figury, dostrzegać symetrię,
liczyć, czyli:
– dostrzegać regularność dziesiątkowego sytemu liczenia,
– zapisywać liczby cyframi (do 10),
– wymieniać kolejno liczebniki (do 20),
– wyznaczać sumy i różnice (do 10),
– rozwiązywać zadania z treścią stosując zapis cyfrowy i znaki działania,
mierzyć, czyli:
– odmierzać linijką i porównywać długości obiektów,
– ważyć i porównywać wagi różnych obiektów,
– odmierzać płyny i porównywać pojemność różnych naczyń,
– nazywać dni w tygodniu i miesiące w roku,
– rozpoznawać czas na zegarze,
– wykonywać proste obliczenia pieniężne,


w zakresie edukacji przyrodniczej uczeń:
zna świat roślin i zwierząt, czyli:
– rozpoznaje życie w wybranych ekosystemach,
– wymienia zwierzęta i rośliny, w tym egzotyczne,
zna zjawiska przyrodnicze, czyli:
– dostrzega zależność zjawisk od pór roku,
– dostrzega wpływ zjawisk na życie ludzi, zwierząt i roślin,


w zakresie edukacji technicznej uczeń:
zna środowisko techniczne, czyli:
– orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku,
– rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń,
przedstawia pomysły, planuje kolejne czynności, dobiera materiały i narzędzia.


Niniejsza publikacja odwołuje się do wieloletnich doświadczeń Instytutu Badań Kompetencji w diagnozowaniu osiągnięć uczniów

Kontakt

Infolinia jest czynna codziennie od 9:00 do 16:00

Telefon:74 84 690 77

Skontaktuj się z naszą infolinią